0_bac-si-bui-quang-chieu_khgt.jpg

[The First of Vietnam] Henriette Bùi Quang Chiêu - Nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam

30-05-2020

Khi thực dân Pháp sang, hệ thống y bác sĩ, bệnh xá lần hồi mọc lên, người Việt cũng theo đó mà tiếp cận với Tây y. Bà Henriette Bùi Quang Chiêu trở thành nữ bác sĩ đầu tiên của nước ta.

content 1 mobi
content1
Trang 16 của 16 trang (319 bài)<<<...16
content 2 mobi
content 2
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14