• Trang chủ
  • 72 năm vàng son - VIETNAM GOLDEN BOOKS | HÀNH TRÌNH QUẢNG BÁ CÁC GIÁ TRỊ DỊCH VỤ VIỆT NAM
  • > Tag
  • > 72 năm vàng son
0_z3860900495231_c9e705e244091b4dd549806268bd2414.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] Hội Sinh viên Việt Nam: 72 năm vàng son đóng góp vào bước trưởng thành của phong trào thanh niên Việt Nam

07-11-2022

(WOWTIMES - VIETKINGS) Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, lực lượng học sinh - sinh viên đóng vai trò quan trọng, là lực lượng tham gia trực tiếp vào cuộc trường chinh đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Và ngày nay, học sinh - sinh viên là nền móng quan trọng xây nên lớp trí thức mới, có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

content 1 mobi
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14