12429_tien_xu.jpg

[The First of Vietnam] Đồng tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

02-06-2020

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Đồng, cuối năm Ất Dậu -1945, những đồng tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời tại hầm nhà Bát Giác.

content 1 mobi
content1
Trang 17 của 18 trang (344 bài)<<<...161718>>>
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14