[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – VAST (20/5/1975 – 20/5/2020)

21-05-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Academy of Science and Technology, viết tắt là VAST) là một viện nghiên cứu đa ngành đa lĩnh vực, cơ quan trực thuộc Chính phủ Việt Nam và do Chính phủ thành lập, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tự nhiên và phát triển các công nghệ theo định hướng của Chính phủ.

Trước năm 1970, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương xây dựng một Trung tâm khoa học của cả nuớc và quyết định xây dựng Viện Khoa học Tự nhiên. Ngay trong thời gian kháng chiến chống Mỹ một số cơ sở nghiên cứu đã được tiến hành thành lập như viện Toán học, viện Vật lý, viện Nghiên cứu biển. Năm 1970 các viện trên và nhiều đơn vị nghiên cứu khác được tập hợp lại thành Trung tâm nghiên cứu khoa học, thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Ngày 20 tháng 5 năm 1975 Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) có nghị định số 118/CP thành lập Viện Khoa học Việt Nam trên cơ sở Trung tâm này.

 

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Khoa học Việt Nam

 

Viện Khoa học Việt Nam là cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ có nhiệm vụ: “Nghiên cứu các các vấn đề khoa học kỹ thuật có tầm quan trọng về mặt kinh tế, những vấn đề tổng hợp liên quan đến nhiều ngành, những vấn đề phải tích luỹ số liệu trong nhiều năm để qua điều tra, khảo sát rút ra các quy luật nhằm góp phần giải quyết những nhiệm vụ kinh tế quan trọng lâu dài, những vấn đề khoa học cơ bản để làm cơ sở cho việc phát triển nền khoa học của cả nước…”

Ngày 20 tháng 9 năm 1977 Hội đồng chính phủ (nay là Chính phủ) có Quyết định số 265/CP thành lập Phân viện Khoa học trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Ngày 22 tháng 5 năm 1993 Thủ tướng Chính phủ có Nghị định số 24/CP thành lập Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia trên cơ sở tổ chức lại Viện Khoa học Việt Nam.

Ngày 16 tháng 01 năm 2004, Chính phủ có Nghị định số 27/2004/NĐ-CP qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện KH&CN Việt Nam. Theo Nghị định này thì Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia được đổi thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 12 tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 62/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 25/12/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Theo Nghị định này thì Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được đổi tên thành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 15/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 60/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 17/7/2017 và thay thế Nghị định 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

GS.Châu Văn Minh và GS. Phan Ngọc Minh chúc mừng các nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2017

 

Năm 2017, Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN vinh dự có 05 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 40 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Đây là sự ghi nhận nỗ lực đóng góp không ngừng của các nhà khoa học Viện Hàn lâm KHCNVN cho sự nghiệp đào tạo và phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm đã ngày càng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – VAST

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: http://www.vast.ac.vn/

 
 
 

TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 5/2020)


 

content 1 mobi
content1
content 2 mobi
content 2
ct3
ct4
ct5
ct6
ct7
ct8
ct9
ct10
ct11
ct12
ct13
ct14